PRIVACYVERKLARING LATEMSE SENIORENADVIESRAAD
 
De Latemse SeniorenAdviesraad (LSAR) hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert de privacywetgeving (GDPR, 2018) ter zake.  

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over: 

 • Welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken
 • Waartoe we die verzamelen en verwerken
 • Hoe we ermee omgaan
 • Wat uw rechten zijn i.v.m. de persoonsgegevens die we verzamelen en bijhouden

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.  Heeft u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen of wenst u contact met ons  op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:  

Welke persoonsgegevens houdt de LSAR bij?

De LSAR heeft volgende persoonsgegevens in een overzichtelijk, digitaal en beveiligd bestand opgeslagen

a)  Voor de abonnees van onze papieren nieuwsbrief: naam, voornaam, postadres, telefoon/GSM nummer.
b)  Voor de abonnees van onze digitale nieuwsbrief: naam, voornaam, mailadres.
c)  Voor hen die een vrijwillig engagement binnen de werking van de LSAR wensen op te nemen: naam, voornaam, post- en mailadres,  voorkeur(en) van engagement.
d)  Voor de leden van de Raad, de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de LSAR: naam, voornaam, post- en mailadres, telefoon/GSM nummer. 


Waartoe houden we die persoonsgegevens bij?

De gegevens vermeld onder a) en b) dienen louter en alleen om onze abonnees op de hoogte te brengen van onze nakende activiteiten via het bezorgen van een digitale of papieren nieuwsbrief.

Uw telefoon/GSM gegevens (bij abonnees op de papieren nieuwsbrief) worden enkel gebruik wanneer u zich inschreef voor een activiteit/evenement en u DRINGEND dient te worden gecontacteerd. B.v. om van een last minute wijziging op de hoogte te worden gebracht. Elke toevoeging aan de lijst van onze abonnees op de nieuwsbrieven gebeurt op initiatief van de abonnee. Door het inschrijven op onze abonnee-lijst geeft de betrokkene toestemming tot het opslaan en gebruiken van onder § 1 vermelde persoonsgegevens met de in §2 vermelde bedoeling.

De gegevens vermeld onder c) dienen louter om bij de LSAR-vrijwilligers  een oproep tot medewerking aan één van onze specifieke activiteiten te doen. 

De gegevens vermeld onder d) hebben we nodig om onze leden uit te nodigen voor o.m. bestuurs- en raadsvergaderingen.

De LSAR gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verkregen.  Wanneer de LSAR de opgeslagen gegevens voor een ander doeleinde dan wat hierboven staat beschreven, wenst te gebruiken, dan vraagt de LSAR vooraf uw uitdrukkelijke toestemming daartoe. We leggen daarbij ook uit voor welk doel we die gegevens zullen gebruiken.


Geeft de LSAR uw  persoonsgegevens aan derden door? 

De LSAR verstrekt uw gegevens nooit aan derde partijen. Ook niet voor commerciële doeleinden. 


Hoe lang bewaart de Latemse SeniorenAdviesraad uw persoonsgegevens?

De Latemse SeniorenAdviesraad bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.


Hoe beveiligt de Latemse SeniorenAdviesraad uw  gegevens? 

Als organisatie nemen we de gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verspreiding.

Zo hebben we onder meer de volgende maatregelen genomen:  
 • Een beperkte en door ons gekende groep komt in contact met uw persoonsgegevens:
  • Opslag en verwerking van uw gegevens gebeurt door twee personen binnen het bestuur van de LSAR.
  • Verzending van de digitale nieuwsbrief gebeurt door één bestuurslid.
  • De papieren nieuwsbrief wordt door een beperkte en gekende groep van bestuursleden en vrijwillige medewerkers voor bezorging klaar gemaakt en aan huis bezorgd.
  • Al deze personen zijn aan geheimhouding gebonden. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • De LSAR maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • De leden  en vrijwilligers van de LSAR  zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 
 • We evalueren regelmatig onze maatregelen.  
Kan u uw persoonsgegevens inkijken of laten verwijderen? 

U heeft recht op inzage en recht op  correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben.
Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de LSAR.
Bovenaan dit privacy statement staat hoe u hiervoor contact met ons kunt opnemen.  

Wijziging privacyverklaring 

De LSAR kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website en via onze nieuwsbrief